World Haiku 2005
News Paper Articles

Japan Times 07/08/2005

Toshoshinbun 26/02/2005 Japanese

Shinano Mainichi Shinbun 04/12/2004 Japanese

Mainichi Shinbun 24/11/2004 JapaneseWorld Haiku 2005

Home Page